Biznes

Restrukturyzacja Katowice – szansa dla przedsiębiorców na uratowanie firmy

Restrukturyzacja to kompleksowy proces prawny, który umożliwia firmom zagrożonym upadłością przywrócenie zdolności do spłaty zobowiązań, uniknięcie bankructwa i kontynuowanie działalności. Ustawa Prawo restrukturyzacyjne, obowiązująca w Polsce od 2016 roku, stworzyła kompleksowe ramy prawne dla przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych. Dzięki temu przedsiębiorcy mają dostęp do sprawdzonych narzędzi, które pozwalają im na negocjację warunków spłaty zadłużenia i restrukturyzację zobowiązań. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak restrukturyzacja w Katowicach pomaga firmom wychodzić z kryzysów.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – restrukturyzacja Katowice

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne przewiduje kilka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, z których przedsiębiorcy z Katowic i regionu śląskiego mogą skorzystać, w zależności od sytuacji ich firmy:

  • Przyspieszone postępowanie układowe
  • Postępowanie układowe
  • Postępowanie sanacyjne
  • Postępowanie o zatwierdzenie układu

Przyjrzyjmy się bliżej ostatniemu z nich, czyli postępowaniu o zatwierdzenie układu, ponieważ jest ono obecnie najczęściej wybierane przez przedsiębiorców. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu – jak przebiega?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to uproszczona forma restrukturyzacji, w której przedsiębiorca samodzielnie negocjuje układ z wierzycielami, a następnie występuje do sądu o jego zatwierdzenie. Jest to specyficzne postępowanie restrukturyzacyjne, które charakteryzuje się koniecznością wdrożenia odpowiednio uregulowanego postępowania przedsądowego.

W ramach tego postępowania, dłużnik samodzielnie zbiera głosy wśród wierzycieli, wykorzystując do tego celu karty do głosowania. Kluczową rolę odgrywa tu doradca restrukturyzacyjny, z którym przedsiębiorca zawiera umowę. Doradca ten wspiera dłużnika w toku restrukturyzacji, pomaga w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i zasadniczo pomaga w zawarciu układu. Doradca restrukturyzacyjny odgrywa samodzielną rolę w postępowaniu, choć musi współdziałać z dłużnikiem. Do sądu kierowany jest wniosek o zatwierdzenie już przyjętego układu, a nie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli głosujących, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. 

Dzięki tej uproszczonej formie restrukturyzacji, przedsiębiorcy z Katowic i regionu śląskiego mogą szybko uzyskać ochronę prawną i rozpocząć proces negocjacji z wierzycielami, ratując swoją firmę.

Doradca restrukturyzacyjny w Polsce – jakie wymagania trzeba spełnić, aby nim zostać?

Doradca restrukturyzacyjny to kluczowa postać w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce. Jest to osoba ze specjalną licencją nadawaną przez Ministra Sprawiedliwości, która uprawnia ją do pełnienia funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

Aby zostać doradcą restrukturyzacyjnym, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Zgodnie z przepisami, do ubiegania się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Preferowane jest wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne, jednak nie jest to bezwzględny wymóg. Liczy się przede wszystkim posiadanie gruntownej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania. 

Oprócz wykształcenia kandydat musi mieć również odpowiednie doświadczenie zawodowe. Ustawa nakłada wymóg co najmniej 3-letniego doświadczenia w zakresie restrukturyzacji, upadłości lub zarządzania przedsiębiorstwem. 


Kluczowym elementem jest zdanie egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego przed specjalną komisją egzaminacyjną. Pozytywny wynik tego egzaminu jest podstawą do uzyskania licencji uprawniającej do wykonywania zawodu.

Restrukturyzacja Katowice ratunkiem dla firm 

Restrukturyzacja Katowice daje przedsiębiorcom realną szansę na uratowanie ich biznesu, nawet w obliczu poważnych trudności finansowych. To kompleksowe narzędzie, które pozwala im nie tylko przetrwać kryzys, ale także wyjść z niego wzmocnionym i gotowym na dalszy rozwój. Dlatego warto, aby lokalni przedsiębiorcy rozważyli tę opcję, gdy znajdą się w trudnej sytuacji. Nie należy jednak zapominać o roli licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych, którzy mają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego przeprowadzenia restrukturyzacji.

Previous ArticleNext Article