Ciekawe

Klasyfikacja gruntu

Zanim zacznie się wykonywać roboty ziemne Opole, należy odpowiednio sklasyfikować dany grunt, który będzie się obrabiać. Klasyfikację przeprowadza się poprzez uwzględnienie danych ujętych w planie oraz dokumentacji geologicznej. Jednakże na placach budowy, w których zakres robót ziemnych jest dość mały, często brakuje tej dokumentacji. Wtedy trzeba wykonać wykopy próbne danego gruntu. Później przeprowadza się badanie poligonowe, które ostatecznie klasyfikuje grunt. Wyróżniamy tutaj aż 10 kategorii rodzaju gruntu.

Podział gruntu na 5 kategorii

1. Do pierwszej należą grunty, których przeciętne spulchnienie (po odspojeniu) wynosi od 5 do 15 procent. Należą do nich zaorane gleby uprawne, suche piaski niespoiste oraz torfy bez korzeni. Grunty te bardzo łatwo się odspaja, co oczywiście ułatwia wykonanie dalszych robót ziemnych Opole.

2. Druga kategoria łączy w sobie grunty o przeciętnym spulchnieniu wynoszącym 15-25 %. Są to lekkie grunty, takie jak: torfy z korzeniami, piaski gliniaste oraz wilgotne, żwiry luźne, pyły i lessy. Dość łatwo się je odspaja.

3. Trzecia grupa charakteryzuje się średnią trudnością, jeśli chodzi o odspajanie. Jej przeciętne spulchnienie wynosi od 20 do 30 procent. Do kategorii zaliczamy grunty uprawne (muszą mieć one jednak korzenie o grubości wynoszącej ponad 30 mm), pyły małowilgotne, lessy małowilgotne oraz gliny ciężkie.

4. Przeciętne spulchnienie w tej grupie wynosi 25-35 %. Są to grunty o wysokiej trudności odspajania, przez to prace ziemne Opole również są utrudnione. Przykładem takich gruntów mogą być gliny ciężkie, gliny zwałowe, na których pojawiają się głazy, zwarte lessy suche oraz nasypy zleżałe wytworzone z gliny bądź z iłu z gruzem.

5. Trzecia grupa gruntów sprawia już wiele trudności podczas odspajania. Można tego dokonać wyłącznie przy użyciu materiałów wybuchowych. Grunty te charakteryzują się przeciętnym spulchnieniem wynoszącym od 30 do 45 procent. Są nimi m.in. gliny zwałowe, w których głazy zajmują przynajmniej 30% powierzchni gruntu . Do grupy zaliczamy także gruzy ceglane scementowane mocno w bloki, przewarstwione iły oraz średnio-twarde margle.

6-10. Do ostatnich, czterech grup należą już grunty o przeciętnym spulchnieniu wynoszącym 45-50%. Bardzo trudno się je odspaja, dlatego w tym przypadku roboty ziemne Opole nie znajdują swojego zastosowania. Odspojenia można dokonać wyłącznie przy użyciu materiałów wybuchowych. Do tych kategorii wliczamy m.in. magiel twardy oraz wszelkiego rodzaju skały. Mogą to być zarówno skały miękkie, jak i te twarde.

Previous ArticleNext Article